عضویت

سازمان نظام پزشکی بزرگترین و قدیمی‌ترین سازمان غیردولتی در ایران پس از کانون وکلا می‌باشد که در تاریخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۷ تأسیس گردیده‌است. رئیس اولین دوره این سازمان در سال ۱۳۴۷ منوچهر اقبال و پس از او محمدعلی حفیظی و بعد از انقلاب اسلامی ایران، هادی منافی، سید شهاب‌الدین صدر، علیرضا زالی، ایرج فاضل، محمدرضا ظفرقندی و محمد رئیس‌زاده رئیس این سازمان بوده‌اند. آخرین رئیس کل سازمان دکتر محمد رئیس‌زاده است که در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۰ با ۱۵۰ رأی اعضای مجمع عمومی سازمان به این سمت انتخاب شد و سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در ۱۱ مهر ۱۴۰۰ با صدور حکمی او را برای مدت چهار سال به عنوان "رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران" منصوب کرد.[۱] اولین نظام پزشکی در ۹۳۱ میلادی در زمان خلافت المقتدر عباسی تاسیس شد. وی زمانی که دریافت فردی بر اثر اشتباه یک طبیب فوت کرده است دستور داد که برای طبابت اخذ جواز لازم است که پس از امتحانواژه «ordre» در فرانسوی چندین معنی دارد از جمله فرماشرح وظایف اصلی این سازمان عبارت است از: تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی، صدور پروانه مطب شاغلین بخش خصوصی، رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی از طریق هیاتهای انتظامی، ثبت نام و صدور گواهی عضویت، تعیین ضوابط و نظارت بر تبلیغات پزشکی، ارائه خدمات رفاهی به اعضای سازمان مانند واحد وام، توزیع آرم طرح ترافیک و ارائه خدمات بیمه‌ای مختلف، مشارکت در تعیین مالیات بر درآمد شاغلین بخش خصوصی و اعزام نماینده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، معرفی نماینده در شورایعالی بیمه و شورایعالی آموزش پزشکی، تعیین شرح وظایف شاغلین حرف پزشکی، برگزاری برنامه‌های بازآموزی و آموزشی، انتشار نشریه سازمان و غیره. البته برخی از این اقدامات مانند برگزاری برنامه‌های ورزشی و هنری و تشکیل واحد وام از وظایف الزامی سازمان نیستند. ن، دساین سازمان از حق عضویت اعضا، درآمدهای خود از ارائه خدماتی مانند صدور کارت عضویت و پروانه مطب و بخشی از بودجه دولتی اداره می‌شود و در اغلب شهرهای کشور (بسته به تعداد اعضا) شعبه دارد. هیئت مدیره نظام پزشکی هر شهرستان با ترکیبی که قانون معین کرده‌است با رأی اعضای شاغل در حوزه تحت پوشش آن سازمان برای چهار سال انتخاب می‌شوند. سپس اعضای هیئت مدیره از بین خود فردی را به عنوان ریاست سازمان نظام پزشکی آن شهرستان انتخاب می‌کنند. رئیس کل سازمان، اعضای شورایعالی نظام پزشکی، هیئت رئیسه مجمع عمومی و بازرسان نظام پزشکی در مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی انتخاب می‌شوند. هیئت مدیره نظام پزشکی هر شهرستان متناسب با تعداد رأی دهندگان، نماینده یا نمایندگانی از بین خود جهت در مرداد سال ۱۳۹۸ سازمان نظام پزشکی در نامه ای به اداره مالیات خواهان تعویق نصب کارتخوان در مطب‌ها تا زمان اجرای کلاس آموزش نصب و استفاده از کارتخوان به پزشکان شد. یکی از رسانه‌ها در این باره و ان قلت پزشکان به شفافیت مالی و پرداخت مالیات نوشت :" بله، در هر زمینه‌ای آموزش خوب است و باید از آموزش استقبال کرد. اگر جای رئیس سازمان امور مالیاتی بودم این درخواست را قبول و برای پزشکان کلاس برگزار می‌کردم. برای اساتید این کلاس هم به سراغ برخی دستفروش‌های مترو، میوه فروش‌های خیابانی، شاگردان سوپرمارکت‌ها و پیک‌های موتوری می‌رفتم."[۴] البته این موضوع مورد اعتراض پزشکان قرار گرفت چرا که موضوع آشنایی کار کردن با دستگاه کارتخوان نبود بلگه فراهم نبودن زیرساخت‌ها و زمان اندک درنظر گرفته شده برای الزام بود و موضوع درخواست آموزش درخصوص آموزش قوانین مالیاتی و چگونگی واردکردن اطلاعات از جمله درآمدها و هزینه‌ها در سیستم بود. منظور از آموزش ، آموزش روند ثبت کارتخوانهای مطبهای پزشکان در سایت اداره کل امور سازمان نظام پزشکی بزرگترین و قدیمی‌ترین سازمان غیردولتی در ایران پس از کانون وکلا می‌باشد که در تاریخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۷ تأسیس گردیده‌است. رئیس اولین دوره این سازمان در سال ۱۳۴۷ منوچهر اقبال و پس از او محمدعلی حفیظی و بعد از انقلاب اسلامی ایران، هادی منافی، سید شهاب‌الدین صدر، علیرضا زالی، ایرج فاضل، محمدرضا ظفرقندی و محمد رئیس‌زاده رئیس این سازمان بوده‌اند. آخرین رئیس کل سازمان دکتر محمد رئیس‌زاده است که در تاریخ ۹ مهر ۱۴۰۰ با ۱۵۰ رأی اعضای مجمع عمومی سازمان به این سمت انتخاب شد و سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در ۱۱ مهر ۱۴۰۰ با صدور حکمی او را برای مدت چهار سال به عنوان "رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران" منصوب کرد.[۱] اولین نظام پزشکی در ۹۳۱ میلادی در زمان خلافت المقتدر عباسی تاسیس شد. وی زمانی که دریافت فردی بر اثر اشتباه یک طبیب فوت کرده است دستور داد که برای طبابت اخذ جواز لازم است که پس از امتحانواژه «ordre» در فرانسوی چندین معنی دارد از جمله فرماشرح وظایف اصلی این سازمان عبارت است از: تعیین تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در بخش خصوصی، صدور پروانه مطب شاغلین بخش خصوصی، رسیدگی انتظامی به تخلفات حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی از طریق هیاتهای انتظامی، ثبت نام و صدور گواهی عضویت، تعیین ضوابط و نظارت بر تبلیغات پزشکی، ارائه خدمات رفاهی به اعضای سازمان مانند واحد وام، توزیع آرم طرح ترافیک و ارائه خدمات بیمه‌ای مختلف، مشارکت در تعیین مالیات بر درآمد شاغلین بخش خصوصی و اعزام نماینده به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی، معرفی نماینده در شورایعالی بیمه و شورایعالی آموزش پزشکی، تعیین شرح وظایف شاغلین حرف پزشکی، برگزاری برنامه‌های بازآموزی و آموزشی، انتشار نشریه سازمان و غیره. البته برخی از این اقدامات مانند برگزاری برنامه‌های ورزشی و هنری و تشکیل واحد وام از وظایف الزامی سازمان نیستند. ن، دساین سازمان از حق عضویت اعضا، درآمدهای خود از ارائه خدماتی مانند صدور کارت عضویت و پروانه مطب و بخشی از بودجه دولتی اداره می‌شود و در اغلب شهرهای کشور (بسته به تعداد اعضا) شعبه دارد. هیئت مدیره نظام پزشکی هر شهرستان با ترکیبی که قانون معین کرده‌است با رأی اعضای شاغل در حوزه تحت پوشش آن سازمان برای چهار سال انتخاب می‌شوند. سپس اعضای هیئت مدیره از بین خود فردی را به عنوان ریاست سازمان نظام پزشکی آن شهرستان انتخاب می‌کنند. رئیس کل سازمان، اعضای شورایعالی نظام پزشکی، هیئت رئیسه مجمع عمومی و بازرسان نظام پزشکی در مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی انتخاب می‌شوند. هیئت مدیره نظام پزشکی هر شهرستان متناسب با تعداد رأی دهندگان، نماینده یا نمایندگانی از بین خود جهت در مرداد سال ۱۳۹۸ سازمان نظام پزشکی در نامه ای به اداره مالیات خواهان تعویق نصب کارتخوان در مطب‌ها تا زمان اجرای کلاس آموزش نصب و استفاده از کارتخوان به پزشکان شد. یکی از رسانه‌ها در این باره و ان قلت پزشکان به شفافیت مالی و پرداخت مالیات نوشت :" بله، در هر زمینه‌ای آموزش خوب است و باید از آموزش استقبال کرد. اگر جای رئیس سازمان امور مالیاتی بودم این درخواست را قبول و برای پزشکان کلاس برگزار می‌کردم. برای اساتید این کلاس هم به سراغ برخی دستفروش‌های مترو، میوه فروش‌های خیابانی، شاگردان سوپرمارکت‌ها و پیک‌های موتوری می‌رفتم."[۴] البته این موضوع مورد اعتراض پزشکان قرار گرفت چرا که موضوع آشنایی کار کردن با دستگاه کارتخوان نبود بلگه فراهم نبودن زیرساخت‌ها و زمان اندک درنظر گرفته شده برای الزام بود و موضوع درخواست آموزش درخصوص آموزش قوانین مالیاتی و چگونگی واردکردن اطلاعات از جمله درآمدها و هزینه‌ها در سیستم بود. منظور از آموزش ، آموزش روند ثبت کارتخوانهای مطبهای پزشکان در سایت اداره کل امور مالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی بوده که روندی زمانبر و مستلزم آموزش به قشر عظیم‌و پرتعداد پزشکان‌مطب دار بود و نه آموزش کار با کارتخوان! شرکت در مجمع عمومی انتخاب می‌کنند. تعداد نمایندگان یک هیئت مدیره در مجمع عمومی حداقل یک نفر و حداکثر هشت نفر می‌باشد. تور، نظم، نظام، اتحادیهٔ صنفی، فرقهٔ مذهبی، و جز اینها. در برگردان اصطلاح «ordre medical» به اشتباه معادل «نظام» به جای «اتحادیهٔ صنفی» ذکر شده و مصاحبه از طریق نظام پزشکی به طبیب داکمکده میشود. وی سنان ابن ثابت را بعنوان اولین رییس نظام پزشکی تعیین نمودمالیاتی وزارت اقتصاد و دارایی بوده که روندی زمانبر و مستلزم آموزش به قشر عظیم‌و پرتعداد پزشکان‌مطب دار بود و نه آموزش کار با کارتخوان! شرکت در مجمع عمومی انتخاب می‌کنند. تعداد نمایندگان یک هیئت مدیره در مجمع عمومی حداقل یک نفر و حداکثر هشت نفر می‌باشد. تور، نظم، نظام، اتحادیهٔ صنفی، فرقهٔ مذهبی، و جز اینها. در برگردان اصطلاح «ordre medical» به اشتباه معادل «نظام» به جای «اتحادیهٔ صنفی» ذکر شده و مصاحبه از طریق نظام پزشکی به طبیب داده میشود. وی سنان ابن ثابت را بعنوان اولین رییس نظام پزشکی تعیین نمود

سازمان نظام پزشکی شهرستان ساری

سازمـان نظام پزشکـی سـاری از شمـا عزیزان دعوت مینماید که تمامی خدمـات مـورد نظـر خـود را از طریـق ایـن سامـانـه انجـام دهیــد

bime-dana

تسهیلات جدید بیمه دانا

پیام ریاست

با سلام بدین وسیله مراتب سپاس خود ازتلاش و زحمات ارزشمند و صادقانه اعضای محترم سازمان نظام پزشکی به ویژه در دوران همه گیری ویروس منحوس کرونا که برهه ای سخت و طاقت فرسا توام با فشار روانی و جسمی برای این قشر خدوم به بار آورده،اعلام میدارم و از درگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت،تداوم حضور و تاثیر شما بزرگواران را در جامعه پزشکی مسئلت دارم. در ادامه به استحضار شما عزیزان می رسانم که سازمان نظام پزشکی،سازمانی است با شخصیت حقوقی مستقل در جهت پیشبرد اهداف جامعه پزشکی با چارت وظایف مشخص شده مطابق قانون نظام پزشکی

دکتر محمد ابراهیمی ساروی

رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی شهرستان ساری

رئیس شورای هماهنگی استان مازندران

اطلاعیه
وبینار های آموزشی

خدمات رفاهی سازمان نظام پزشکی ساری

سازمان نظام پزشکی ساری جهت رفاه حال شما عزیزان خدماتی را فراهم کرده است

شما عزیـزان می توانید با ورود به این صفحـه تمامـی خدمـات را مشاهــده فرمائیـد و

درصورت تمایل از آنها بهره مند شوید

سازمان نظام پزشکی ساری جهت رفاه حال شما عزیزان خدماتی را فراهم کرده است شما عزیـزان می توانید با ورود به این صفحـه تمامـی خدمـات را مشاهــده فرمائیـد و درصورت تمایل از آنها بهره مند شوید

تبلیغات
تعداد اعضا نظام پزشکی شهرستان ساری
محتوا های آموزشی
avatar

پروفسور کریمپور

استاد علوم تشریحی

avatar

دکتر شکی

دانشیار سم شناسی و داروشناسی

avatar

دکتر داودی

متخصص عفونی

avatar

دکتر پورفلاح

دانشیار فیزیک پزشکی

avatar

دکتر یحیی پور

دانشیار ویروس شناسی پزشکی

محتوا های آموزشی
افراد سازمان

تاریخچه سازمان

اولین دوره نظام پزشکی در اردیبهشت ماه سال ۵۳
سازمان نظام پزشکی ساری در اردیبهشت ماه ۱۳۵۳ بوسیله آقای دکتر سید رضا موسوی مدیر کل وزارت بهداری استان مازندران تشکیل و هیئت مدیره نظام پزشکی با حضور ۱۱۲ نفر پزشک و دندان پزشک به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ۱. دکتر سید مرتضی رضوی ۲. دکتر جهانگیر زمانیان ۳. دکتر مهران سپنتا ۴. دکتر محمود فولادی ۵. دکتر اسماعیل محمد زاده ۶. دکتر علی معرفت ۷. دکتر رمضان مینوئی اعضای هیئت مدیره و آقای دکتر احمد رخشنده دادستان نظام پزشکی
دومین دوره نظام پزشکی در اردیبهشت ماه سال ۵۷
سال ۱۳۵۷ با حضور ۱۴۶ نفر پزشک و دندان پزشک به شرح زیر انتخاب شدند: ۱. دکتر سید مرتضی رضوی ۲. دکتر مسعود عمادیان ۳. دکتر محمود فولادی ۴. دکتر فریدون مجتهد زاده ۵. دکتر اسماعیل محمد زاده ۶. دکتر علی معرفت ۷. دکتر رمضان مینوئی اعضای هیئت مدیره و آقای دکتر احمد رخشنده دادستان نظام پزشکی
سومین دوره نظام پزشکی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱
سال ۱۳۶۱ به شرح زیر انتخاب شدند: ۱. دکتر رضا امینی ۲. دکتر فرخ جنابیان ۳. دکتر مهدی فلاح نژاد ۴. دکتر محمود فولادی ۵. دکتر فریدون مجتهد زاده ۶. دکتر اسماعیل محمد زاده ۷. دکتر رمضان مینوئی اعضای هیئت مدیره و آقای دکتر سید عباس هاشمی دادستان نظام پزشکی
چهارمین دوره نظام پزشکی در آذر ماه سال۱۳۶۴
۱۳۶۴ به شرح زیر انتخاب گردیدند: ۱. دکتر رضا امینی ۲. دکتر حسن فشارکی زاده ۳. دکتر مسعود عمادیان ۴. دکتر محمود فولادی ۵. دکتر حسین میلانی ۶. دکتر رمضان مینوئی ۷. دکتر سید عباس هاشمی و دکتر سید عباس هاشمی دبیر و دادستان نظان پزشکی
هیئت مدیره انتصابی شهرستانها در سال ۱۳۶۷
**در سال ۱۳۶۷ به دستور مهندس میر حسین موسوی نخست وزیر وقت ، نظام پزشکی منحل گردید و هیئت مدیره شهرستانها انتصابی تعیین شدند. دکتر سید محمد اصفهانی دکتر اسماعیل رفا کار دکتر علی رضا کیانی
سومین دوره رسمی هیئت مدیره نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
در سال ۱۳۷۹ در ساری به ریاست دکتر حسنعلی نیرین تشکیل که اعضای هیئت مدیره آن دوره به شرح زیر می باشند: ۱. دکتر منصور اسفندیاری ۲. دکتر محمد اله قلی پور عمرانی ۳. دکتر رضا امینی ۴. دکتر عبدالخالق پیوندی ۵. دکتر علی دهقان ۶. دکتر حمید رضا ذاکری ۷. دکتر محمود رضوانی ۸. دکتر حامد روحانی زاده ۹. دکتر محمد صادق زمانی ۱۰. دکتر سید هادی سعادت ۱۱. دکتر محمد سلطان تویه ۱۲. دکتر سید احمد رضا سلیم بهرامی ۱۳. دکتر مسعود شایسته آذر ۱۴. دکتر عبدالمجید کثیری ۱۵. دکتر کریمی نسب ۱۶. دکتر علی عباسی ۱۷. دکتر حسنعلی نیرین به عنوان اعضای هیئت مدیره منصوب گردیدند.
چهارمین دوره رسمی هیئت مدیره نظام پزشکی
در سال ۱۳۸۳ در ساری به ریاست دکتر حسنعلی نیرین تشکیل و آقایان : ۱. دکتر احمد احمدزاده ۲. دکتر علی اخوتیان ۳. دکتر محمد اله قلی پور عمرانی ۴. دکتر رضا امینی ۵. خانم ماه منیر دانش ۶. دکتر محمد سلطان تویه ۷. دکتر سید هادی سعادت ۸. دکتر سید احمد رضا سلیم بهرامی ۹. دکتر مسعود شایسته آذر ۱۰. دکتر مجید رضا شیخ رضائی ۱۱. دکتر کیوان ظبیانی ۱۲. دکتر عبدالمجید کثیری ۱۳. دکتر فرزاد گوهردهی ۱۴. دکتر حسین قوام نصیری ۱۵. دکتر عبدالرضا معادی ۱۶. دکتر سید جعفر مطهری ۱۷. دکتر حسنعلی نیرین به عنوان اعضائ هیئت مدیره منصوب گردیدند.
پنجمین دوره رسمی هیئت مدیره نظام پزشکی
در سال ۱۳۸۷ در ساری به ریاست دکتر مجیدرضا شیخ رضایی تشکیل و آقایان: دکتر احمد احمدزاده دکتر محمد اله قلی پور عمرانی دکتر رضا امینی دکتر علیرضا خاکساریان دکتر محمد سلطان تویه دکتر آریا سلیمانی دکتر سید هادی سعادت دکتر عبدالرضا شریعت زاده دکتر مجید رضا شیخ رضائی دکتر کیوان ظبیانی دکتر فرزاد گوهردهی دکتر حسین قوام نصیری دکتر جواد غفاری آقای انوشیروان محمدی دکتر سید جعفر مطهری خانم شیرین گوران دکتر حسنعلی نیرین به عنوان اعضائ هیئت مدیره منصوب گردیدند
ششمین دوره رسمی هیئت مدیره نظام پزشکی
در سال ۱۳۹۱ در ساری به ریاست دکتر مجیدرضا شیخ رضایی تشکیل و آقایان و خانمها: ۱/ دکتر علیرضا خاکساریان ۲/ دکتر حسین آزاده ۳/دکتر فرزادگوهردهی ۴/دکتر کیوان ظبیانی ۵/دکتر سید جعفرمطهری ۶/دکتر محمد سلطان تویه ۷/دکتر مستوره شمسی زاده ۸/دکتر احمد احمدزاده امیری ۹/ دکتر محمود عابدینی ۱۰/دکتر عبدالرضا شریعت زاده ۱۱/دکتر خلیل برزگر ۱۲/دکتر فریبرز تیرگرطبری ۱۳/دکتر محمداله قلی پور عمرانی ۱۴/دکتر حسینعلی نیرین ۱۵/خانم شیرین گوران ۱۶/خانم هدیه تهرانی به عنوان اعضای هیئت مدیره منصوب گردیدند.
هفتمین دوره رسمی هیئت مدیره نظام پزشکی
در سال ۱۳۹۶ در ساری به ریاست دکتر محمد خورشیدی تشکیل و آقایان و خانمها: ۱/دکتر فاطمه فرهودی ۲/دکتر قاسم رحمت پور ۳/ دکتر سید محمد سخایی ۴/ دکتر زینب نظری ۵/دکتر علیرضا خاکساریان ۶/دکتر شاهین رسولی ۷/ دکتر مختار هدایتی ۸/دکتر ذکریا ذکریایی ۹/ دکتر حامد روحانی زاده ۱۰/ دکتر محمد ابراهیمی ۱۱/ دکتر خلیل برزگر ۱۲/دکتر فریبرز تیرگر طبری ۱۳/ دکتر رضا خلوتی ۱۴/ دکتر محمد عباسیان ۱۵/خانم فریده رضایی ۱۶/ خانم هدیه تهرانی به عنوان اعضای هیئت مدیره منصوب گردیدند.
هشتمین دوره رسمی هیئت مدیره نظام پزشکی
در سال ۱۴۰۰ در ساری به ریاست دکتر محمد ابراهیمی ساروی تشکیل و آقایان و خانمها: ۱.دکتر محمد خورشیدی ۲.دکتر قاسم رحمت پور ۳. دکتر سید محمد سخایی ۴. دکتر سارا احتشامی ۵.دکتر علیرضا خاکساریان ۶.دکتر شاهین رسولی ۷. دکتر علیرضا هوشیار ۸.دکتر ذکریا ذکریایی ۹. دکتر محمد رئیسیان ۱۰. دکتر کاوه حدادی ۱۱. دکتر خلیل برزگر ۱۲.دکتر فریبرز تیرگر طبری ۱۳. دکتر رضا خلوتی ۱۴. دکتر لاله واحدی ۱۵.خانم فریده رضایی ۱۶. خانم هدیه تهرانی به عنوان اعضای هیئت مدیره منصوب گردیدند.
قبل
بعدی
فرهنگ همدلی
تعرفه و ارزش نسبی خدمات
یادداشت ها

دکتر محمد ابراهیمی ساروی

تخصص پروتزهای دندانی
(پروستودانتیکس)

سندروم متروپل؛ در کمین دندانپزشکی کشور

سلامت دهان و دندان از یکسو در گرو رعایت بهداشت ‌دهان ‌و دندان است و از سوی دیگر در گرو برخورداری از عادات و رژیم غذایی مناسب به منظور حفظ سلامت و پیشگیری از بیماری‌های مربوطه.
لذا باید آنرا بیشتر وابسته به عادات بهداشت فردی و تغذیه ای قلمداد نمود و نه وابسته به تعداد دندانپزشک!
(البته از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم‌ نیز نباید چشم پوشی کرد)

چراکه حتی اگر نصف جمعیت ایران دندانپزشک شود و نسبت یک نفر جمعیت به یک دندانپزشک بدست آید، چه تضمینی بر رعایت بهداشت دهان و دندان توسط نیمه دیگر غیردندانپزشک کشور و بهبود تغذیه ایشان و ارتقاء سلامت این حوزه وجود دارد؟

آیین نامه های معاونت

آیین نامه شماره یک

آیین نامه شماره دو

آیین نامه شماره سه

آیین نامه شماره چهار

سوالات متداول

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
سوالات متداول
پیشنهاد هفته

دانلود نرم افزار های کاربردی

دانلود نرم افزار های کاربردی

دانلود نرم افزار های کاربردی

تعداد کاربران سامانه نظام پزشکی: ۵