عضویت

آیین نامه های معاونت آموزشی نظام پزشکی شهرستان ساری

آیین نامه شماره یک

آیین نامه شماره دو

آیین نامه شماره سه

آیین نامه شماره چهار

آیین نامه های معاونت پشتیبانی

آیین نامه شماره یک

آیین نامه شماره دو

آیین نامه شماره سه

آیین نامه شماره چهار

آیین نامه های معاونت انتظامی

آیین نامه شماره یک

آیین نامه شماره دو

آیین نامه شماره سه

آیین نامه شماره چهار

آیین نامه های معاونت امور رفاهی

آیین نامه شماره یک

آیین نامه شماره دو

آیین نامه شماره سه

آیین نامه شماره چهار

آیین نامه های معاونت فنی و برنامه‌ریزی

آیین نامه شماره یک

آیین نامه شماره دو

آیین نامه شماره سه

آیین نامه شماره چهار

آیین نامه های معاونت پژوهشی

آیین نامه شماره یک

آیین نامه شماره دو

آیین نامه شماره سه

آیین نامه شماره چهار