عضویت

بــیــمــه ویــژه اعـضــای
سازمان نظام پزشکی ساری

۱

تقدیر از اعضای محترم انتظامی با حضور ریاست سازمان دکتر محمد ابراهیمی ساروی

تقدیر از اعضای محترم دادسرای انتظامی ، شورای حل اختلاف ، هیت  بدوی انتظامی نظام پزشکی ساری وهیت های تجدید نظر انتظامی استان وقضات محترم نماینده دادگستری مازندران عضو این هیت ها با حضور دکتر ابراهیمی ساروی رئیس شورای هماهنگی ...
download

مراقبت ویژه از مادران باردار

شرایط بیمه ویژه اعضای سازمان نظام پزشکی ساری

به استناد ماده ۷ قانون تامین اجتماعی و در اجرای توافقنامه شماره ۱۹۵۶۹/۵۰۰۰ مورخ ۱۳۸۵/۰۳/۰۱ فیمابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.اعضاء سازمان نظام پزشکی از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۸۵ مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته اند. لذا در زمینه چگونگی اجرای امر بیمه افراد مزبور توجه واحدهای اجرائی  را به نکات زیر معطوف می دارد :

۱- مشمولین این بخشنامه صرفا آن دسته  از اعضاء سازمان نظام پزشکی می باشند که دارای کارت نظام پزشکی معتبر جمهوری اسلامی ایران بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاص دیگری قرار ندارند و حداکثر سن آنان در تاریخ ارسال اولین لیست ۵۰سال تمام باشد.
۲- در صورتیکه اعضاء سازمان نظام پزشکی سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان داشته باشند.معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه مزبور جهت ورود به دایره مشمولین به سقف سنی مجاز (۵۰سال) افزوده خواهد شد که در این صورت پذیرش لیست و پرداخت حق بیمه آنان بلامانع می باشد.
۳- نرخ حق بیمه طبق ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی معادل ۲۷٪ دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه می باشد.
۴- دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مشمولین این بخشنامه که باتوجه به توافقنامه صدرالذکر تعیین گردیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
۴-۱- پیراپزشکان ۱/۵ برابر حداقل دستمزد کارگر عادی مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.
۴-۲- پزشکان عمومی ۲ برابر حداقل دستمزد کارگر عادی مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.
۴-۳-پزشکان متخصص ۳ برابر حداقل دستمزد کارگر عادی مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.
۴-۴- پزشکان فوق تخصص ۴ برابر حداقل دستمزد کارگر عادی مصوب شورایعالی کار در سال مربوطه.