عضویت

تاریخچه سازمان

اولین دوره نظام پزشکی در اردیبهشت ماه سال ۵۳
سازمان نظام پزشکی ساری در اردیبهشت ماه ۱۳۵۳ بوسیله آقای دکتر سید رضا موسوی مدیر کل وزارت بهداری استان مازندران تشکیل و هیئت مدیره نظام پزشکی با حضور ۱۱۲ نفر پزشک و دندان پزشک به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ۱. دکتر سید مرتضی رضوی ۲. دکتر جهانگیر زمانیان ۳. دکتر مهران سپنتا ۴. دکتر محمود فولادی ۵. دکتر اسماعیل محمد زاده ۶. دکتر علی معرفت ۷. دکتر رمضان مینوئی اعضای هیئت مدیره و آقای دکتر احمد رخشنده دادستان نظام پزشکی
دومین دوره نظام پزشکی در اردیبهشت ماه سال ۵۷
سال ۱۳۵۷ با حضور ۱۴۶ نفر پزشک و دندان پزشک به شرح زیر انتخاب شدند: ۱. دکتر سید مرتضی رضوی ۲. دکتر مسعود عمادیان ۳. دکتر محمود فولادی ۴. دکتر فریدون مجتهد زاده ۵. دکتر اسماعیل محمد زاده ۶. دکتر علی معرفت ۷. دکتر رمضان مینوئی اعضای هیئت مدیره و آقای دکتر احمد رخشنده دادستان نظام پزشکی
سومین دوره نظام پزشکی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱
سال ۱۳۶۱ به شرح زیر انتخاب شدند: ۱. دکتر رضا امینی ۲. دکتر فرخ جنابیان ۳. دکتر مهدی فلاح نژاد ۴. دکتر محمود فولادی ۵. دکتر فریدون مجتهد زاده ۶. دکتر اسماعیل محمد زاده ۷. دکتر رمضان مینوئی اعضای هیئت مدیره و آقای دکتر سید عباس هاشمی دادستان نظام پزشکی
چهارمین دوره نظام پزشکی در آذر ماه سال۱۳۶۴
۱۳۶۴ به شرح زیر انتخاب گردیدند: ۱. دکتر رضا امینی ۲. دکتر حسن فشارکی زاده ۳. دکتر مسعود عمادیان ۴. دکتر محمود فولادی ۵. دکتر حسین میلانی ۶. دکتر رمضان مینوئی ۷. دکتر سید عباس هاشمی و دکتر سید عباس هاشمی دبیر و دادستان نظان پزشکی
هیئت مدیره انتصابی شهرستانها در سال ۱۳۶۷
**در سال ۱۳۶۷ به دستور مهندس میر حسین موسوی نخست وزیر وقت ، نظام پزشکی منحل گردید و هیئت مدیره شهرستانها انتصابی تعیین شدند. دکتر سید محمد اصفهانی دکتر اسماعیل رفا کار دکتر علی رضا کیانی
سومین دوره رسمی هیئت مدیره نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
در سال ۱۳۷۹ در ساری به ریاست دکتر حسنعلی نیرین تشکیل که اعضای هیئت مدیره آن دوره به شرح زیر می باشند: ۱. دکتر منصور اسفندیاری ۲. دکتر محمد اله قلی پور عمرانی ۳. دکتر رضا امینی ۴. دکتر عبدالخالق پیوندی ۵. دکتر علی دهقان ۶. دکتر حمید رضا ذاکری ۷. دکتر محمود رضوانی ۸. دکتر حامد روحانی زاده ۹. دکتر محمد صادق زمانی ۱۰. دکتر سید هادی سعادت ۱۱. دکتر محمد سلطان تویه ۱۲. دکتر سید احمد رضا سلیم بهرامی ۱۳. دکتر مسعود شایسته آذر ۱۴. دکتر عبدالمجید کثیری ۱۵. دکتر کریمی نسب ۱۶. دکتر علی عباسی ۱۷. دکتر حسنعلی نیرین به عنوان اعضای هیئت مدیره منصوب گردیدند.
چهارمین دوره رسمی هیئت مدیره نظام پزشکی
در سال ۱۳۸۳ در ساری به ریاست دکتر حسنعلی نیرین تشکیل و آقایان : ۱. دکتر احمد احمدزاده ۲. دکتر علی اخوتیان ۳. دکتر محمد اله قلی پور عمرانی ۴. دکتر رضا امینی ۵. خانم ماه منیر دانش ۶. دکتر محمد سلطان تویه ۷. دکتر سید هادی سعادت ۸. دکتر سید احمد رضا سلیم بهرامی ۹. دکتر مسعود شایسته آذر ۱۰. دکتر مجید رضا شیخ رضائی ۱۱. دکتر کیوان ظبیانی ۱۲. دکتر عبدالمجید کثیری ۱۳. دکتر فرزاد گوهردهی ۱۴. دکتر حسین قوام نصیری ۱۵. دکتر عبدالرضا معادی ۱۶. دکتر سید جعفر مطهری ۱۷. دکتر حسنعلی نیرین به عنوان اعضائ هیئت مدیره منصوب گردیدند.
پنجمین دوره رسمی هیئت مدیره نظام پزشکی
در سال ۱۳۸۷ در ساری به ریاست دکتر مجیدرضا شیخ رضایی تشکیل و آقایان: دکتر احمد احمدزاده دکتر محمد اله قلی پور عمرانی دکتر رضا امینی دکتر علیرضا خاکساریان دکتر محمد سلطان تویه دکتر آریا سلیمانی دکتر سید هادی سعادت دکتر عبدالرضا شریعت زاده دکتر مجید رضا شیخ رضائی دکتر کیوان ظبیانی دکتر فرزاد گوهردهی دکتر حسین قوام نصیری دکتر جواد غفاری آقای انوشیروان محمدی دکتر سید جعفر مطهری خانم شیرین گوران دکتر حسنعلی نیرین به عنوان اعضائ هیئت مدیره منصوب گردیدند
ششمین دوره رسمی هیئت مدیره نظام پزشکی
در سال ۱۳۹۱ در ساری به ریاست دکتر مجیدرضا شیخ رضایی تشکیل و آقایان و خانمها: ۱/ دکتر علیرضا خاکساریان ۲/ دکتر حسین آزاده ۳/دکتر فرزادگوهردهی ۴/دکتر کیوان ظبیانی ۵/دکتر سید جعفرمطهری ۶/دکتر محمد سلطان تویه ۷/دکتر مستوره شمسی زاده ۸/دکتر احمد احمدزاده امیری ۹/ دکتر محمود عابدینی ۱۰/دکتر عبدالرضا شریعت زاده ۱۱/دکتر خلیل برزگر ۱۲/دکتر فریبرز تیرگرطبری ۱۳/دکتر محمداله قلی پور عمرانی ۱۴/دکتر حسینعلی نیرین ۱۵/خانم شیرین گوران ۱۶/خانم هدیه تهرانی به عنوان اعضای هیئت مدیره منصوب گردیدند.
هفتمین دوره رسمی هیئت مدیره نظام پزشکی
در سال ۱۳۹۶ در ساری به ریاست دکتر محمد خورشیدی تشکیل و آقایان و خانمها: ۱/دکتر فاطمه فرهودی ۲/دکتر قاسم رحمت پور ۳/ دکتر سید محمد سخایی ۴/ دکتر زینب نظری ۵/دکتر علیرضا خاکساریان ۶/دکتر شاهین رسولی ۷/ دکتر مختار هدایتی ۸/دکتر ذکریا ذکریایی ۹/ دکتر حامد روحانی زاده ۱۰/ دکتر محمد ابراهیمی ۱۱/ دکتر خلیل برزگر ۱۲/دکتر فریبرز تیرگر طبری ۱۳/ دکتر رضا خلوتی ۱۴/ دکتر محمد عباسیان ۱۵/خانم فریده رضایی ۱۶/ خانم هدیه تهرانی به عنوان اعضای هیئت مدیره منصوب گردیدند.
هشتمین دوره رسمی هیئت مدیره نظام پزشکی
در سال ۱۴۰۰ در ساری به ریاست دکتر محمد ابراهیمی ساروی تشکیل و آقایان و خانمها: ۱.دکتر محمد خورشیدی ۲.دکتر قاسم رحمت پور ۳. دکتر سید محمد سخایی ۴. دکتر سارا احتشامی ۵.دکتر علیرضا خاکساریان ۶.دکتر شاهین رسولی ۷. دکتر علیرضا هوشیار ۸.دکتر ذکریا ذکریایی ۹. دکتر محمد رئیسیان ۱۰. دکتر کاوه حدادی ۱۱. دکتر خلیل برزگر ۱۲.دکتر فریبرز تیرگر طبری ۱۳. دکتر رضا خلوتی ۱۴. دکتر لاله واحدی ۱۵.خانم فریده رضایی ۱۶. خانم هدیه تهرانی به عنوان اعضای هیئت مدیره منصوب گردیدند.
قبل
بعدی