عضویت

مجوز تبلیغات پزشکی ساری

به اطلاع همکاران محترم می رساند جهت اخذ مجوز تبلیغات به همراه

مدارک ذیل به نظام پزشکی مراجعه فرمایید.

مدارک لازم جهت اخذ مجوز تبلیغات مطب/دفترکار در فضای مجازی L1

مدارک لازم جهت اخذ مجوز تبلیغات موسسات پزشکی در فضای مجازی L2

مدارک لازم جهت اخذ مجوز تبلیغات مطب/دفترکار در تمامی رسانه ها به جز فضای مجازی L3

مدارک لازم جهت اخذ مجوز تبلیغات موسسات پزشکی در تمامی رسانه ها به جز فضای مجازی L4

مدارک لازم جهت اخذ مجوز تبلیغات افتتاحیه مطب/دفترکار L5

مدارک لازم جهت اخذ مجوز تبلیغات افتتاحیه موسسات L6

مدارک لازم جهت اخذ مجوز تبلیغات افتتاحیه موسسات L6

مدارک لازم جهت اخذ مجوز تبلیغات بیمارستان ها در رسانه های محیطی L7

مدارک لازم جهت اخذ مجوز تبلیغات (عرضه کننده/توزیع کننده/تولید کننده) کالاهای سلامت محور L8