عضویت

مـــعــــرفــی کــادر اجــــــــرایــی
نظام پزشکی شهرستان ساری

سازمـان نظام پزشکـی سـاری از شمـا عزیزان دعوت مینماید که تمامی خدمـات مـورد نظـر خـود را از طریـق ایـن سامـانـه انجـام دهیــد

خانم مریم جولایی

سمت سازمانی:
کارشناس مسئول امور اداری و صدور پروانه

خانم منیژه اسدی

سمت سازمانی:
کارشناس امور اداری

خانم سوگل کارنده

سمت سازمانی:
کارشناس واحد انتظامی

خانم طاهره مطلق

سمت سازمانی:
کارشناس واحد انتظامی و رایانه

خانم عفت نوری

سمت سازمانی:
کارشناس امور مالی

آقای عباسعلی ناطقی رستمی

سمت سازمانی:
خدمات عمومی

خانم فروغ سادات برهانی

سمت سازمانی:
خدمات عمومی

آقای ابوالفضل زیرک

سمت سازمانی:
خدمات عمومی