عضویت

محتوای فرهنگ همدلی
ghahraman-salamat

قهرمانان کرونا

قهرمانان کرونا جهان دشوارترین روزهایش را سپری می‌کند، روزهایی که کادر پزشکی در همه جهان، یاد خود را در آن ماندگار خواهند کرد. تا سل گذشته همواره ملت‌ها برای دفاع از خود و مردم، دست به ساخت اسلحه و مهمات ...
shohada

شهدای خدمت

شهدای خدمت مهمترین سرمایه هر جامعه و سازمانی، سرمایه های انسانی هستند. سرمایه انسانی که در نتیجه مسیر طولانی و سرمایه گذاری طولانی به ثمر نشسته اند. بر کسی پوشیده نیست که معدود منابع انسانی ارزشمند جامعه در کسوت پزشک ...
nokhbe

نخبگان پزشکی

نخبگان پزشکی شاید بمنظور توصیف ارزش و جایگاه رفیع حرفه پزشکی، شاید تنها توجه به مفهوم آیه 32 سوره مائده کافی باشد؛ جائیکه پروردگار می فرماید "هر کس انسانی را از مرگ برهاند و زنده بدارد گویی همه انسانها را ...