عضویت

در زمان طرح شکایت از مجموعه سازمان نظام پزشکی کشور و ارائه اطلاعات، لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

 چنانچه اشخاص از نحوه ارائه خدمات اعضای سازمان نظام پزشکی و یا کارکنان در زمینه‌های نقض قوانین، عدم انجام وظیفه، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی داشته و شخصا ذینفع آن بوده و از این سازمان خواهان رسیدگی برای احقاق حق خود باشند و یا به عنوان یک شهروند آگاه با حس مسوولیت اجتماعی از سوء جریان اداری نظیر تضییع حقوق فردی، وجود فساد و جرم و یا دیگر تخلفات اداری اطلاعاتی دارند، می‌توانند شکایت و یا اطلاعات خود از این گونه سو جریانات را (در قالب اعلام)  با توجه و رعایت نکات زیر به سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان نظام پزشکی کل کشور ارسال نمایند تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود.

بدیهی است دریافت شکایات و اعلامات از وزارتخانه ها و دستگاه‌ها مندرج در ماده ۳۰ اساسنامه سازمان نظام پزشکی کشور و خارج از این سیستم و از طریق مکاتبه، دورنگار (فاکس)، تماس با شماره تلفن ۸۴۱۳۰، ایمیل و مراجعه حضوری به سازمان نیز امکان پذیر است .

  ۱. شکایات باید مدلل و مستند باشد. بدیهی است مسئولیت قانونی مطالب اظهارشده بر عهده شاکی خواهد بود.

  ۲. لازم است هنگام ورود اطلاعات خود، حتماٌ شماره تلفن همراه را وارد نمایید تا اطلاع رسانی مراحل مختلف رسیدگی به شکایت به شما فراهم گردد. لازم به ذکر است در نگهداری شماره پیگیری و عدم افشای آن به دیگران دقت و توجه لازم را داشته باشید.

  ۳. شکایاتی قابل رسیدگی است که توسط شاکی‌ ذی‌نفع‌ یا سرپرست‌ و یا نمایندگان‌ قانونی‌ بیمار انجام گردد.

  ۴. چنانچه مرجع مورد شکایت از یک مورد بیشتر باشد (دو یا سه یا چهار مورد) شاکی می بایست از مراجع ذیربط، به صورت جداگانه در قالب چند طرفیت شکایت نماید.

  ۵. سیستم به طور خودکار به شکایاتی که قبلاٌ به سامانه رسیدگی به شکایات ارسال شده ترتیب اثر نخواهد داد مگر اینکه موضوع با شکایت قبلی تفاوت داشته باشد،   لذا از ارسال شکایات تکراری خودداری نمایید.

۶. چنانچه شکایتی توسط جمعی از اشخاص حقیقی مطرح گردد می بایست جهت ثبت با عنوان شکایت، فردی به نمایندگی ذینفعان، مشخصات فردی خود را مرقوم نماید.

برای استفاده بهتر از سامانه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان نظام پزشکی کشور می توانید از راهنما استفاده بفرمایید.

چندتوصیه:

۱.در صورتی که قبلاً شکایتی به اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان نظام پزشکی کشور ارسال نموده‌اید و پرونده شما در حال رسیدگی است و یا گزارشی از سو جریان اداری ارائه نموده اید، از ارسال مجدد شکایت یا گزارش خودداری نمایید.

۲.ضمناً پیگیری شکایت‌های خارج از این سامانه که قبلاً به سازمان ارسال شده است از طریق مراجعه حضوری و تماس تلفنی با تلفن ۸۴۱۳۰ امکان‌پذیر است.

۳.شکایت باید متضمن هویت، نشانی، کد ملی و کدپستی شاکی و مقرون به دلایل و با امضاء وی باشد ، فلذا شکایت‌هایی که دارای اطلاعات ناقص و یا نادرست بوده و یا مشخصات شاکی ناقص و یا هویت وی احراز نشود، رسیدگی نخواهد شد .

۴.شکایت خود در چند موضوع را در یک شکایت نامه ارسال نکنید . به عبارتی دیگر در صورتی که از یک در یک موضوع و یا در چند موضوع شکایت دارید؛ برای هر یک از موارد و برای هر یک از موضوعات یک فرم شکایت تنظیم و ارسال نمایید.

۵.در صورتی که جمعی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا یک شخص حقوقی به ثبت شکایت در سامانه تمایل دارند باید مشخصات یک فرد حقیقی به نمایندگی از اشخاص در فرم شکایت درج شود؛ در غیر این صورت به شکایت رسیدگی نمیشود.

۶.مسوولیت قانونی مطالب اظهارشده بر عهده شاکی خواهد بود.

۷.پس از وارد کردن مشخصات (واحد یا فرد ) و متن شکایت خود و دیگر اطلاعات مورد نیاز در سامانه، از سوی سیستم یک شماره پیگیری برای شما صادر می شود که به وسیله آن می توانید در همین سامانه و در هر لحظه از مرحله رسیدگی به شکایت خود در سازمان بازرسی آگاهی کسب نمایند. در نگهداری شماره پیگیری  و عدم افشای این شماره به دیگران دقت و توجه لازم را مبذول فرمایید. ۸.نتیجه رسیدگی به شاکی اطلاع داده می‌شود و چنانچه بررسی موضوع خارج از وظیفه سازمان نظام پزشکی باشد، شاکی هدایت و شکواییه بایگانی می‌گردد. با تقاضای شاکی، ضمائم شکواییه با اخذ رسید به وی تحویل خواهد شد.

۹.اعلامات اشخاص به نحو کتبی و یا از طریق پست، تلفن، سامانه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و … قابل دریافت می‌باشد.

به اعلاماتی که هویت اعلام‌کننده معلوم نباشد، ترتیب اثر داده نمی‌شود. مگر این‌که به طور مدلل حاوی مسأله مهمی باشد و اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان نظام پزشکی کشور رسیدگی به آن را لازم تشخیص دهد.

حداکثر اندازه فایل: ۱ GB.